TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM – ÖĞRETİM ENSTİTÜLERİ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU

YASAL DAYANAK

Bu kılavuz, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12. ve 24. maddeleri ile Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35., 46. ve 51. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Üniversite üst kurullarının konu ile ilgili alacağı kararlar, bu kılavuzu değiştirmeye gerek kalmadan aynen uygulanır.

AMAÇ

Bu kılavuzun amacı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora tez önerileri ile tezlerin hazırlanması ve yazılmasında uyulacak esasları belirlemektir.

TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA

1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi

Ders dönemini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencileri, ders döneminin bitiminden itibaren en geç izleyen yarıyılın başına kadar danışmanlarının gözetiminde yapacağı araştırmanın konusunu, amacını, önemini, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerilerini hazırlar ve ilgili anabilim dalı başkanlığına sunarlar. Tez önerisi, anabilim dalı akademik kurulunda görüşüldükten sonra en geç üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilir. Tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve tez hazırlama süresi, yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren başlar. Bu süre sınırlarına uymayan öğrencilerin kaybettikleri süreler, yasal tez hazırlama süresinden sayılır. 
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez izleme komitesi kurulan doktora öğrencileri, yeterlik sınavında başarılı oldukları tarihten itibaren en geç altı ay içinde yapacakları araştırmanın konusunu, amacını, önemini, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesine sunarlar. Yapılan savunma sınavında başarılı olan öğrencilerin tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve tez hazırlama süresi, yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren başlar. 

2. Tez Önerisi Hazırlama Biçimi

Tez önerileri biçim bakımından aşağıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanır.

2.1. Tezin Adı

Tezin konusunu açıkça belirten bir ifadedir. Çok uzun, anlaşılması güç ve çok genel adlardan kaçınılmalı, ancak konuyu ifade edemeyecek kadar kapalı ve kısa da olmamalıdır.

2.2. Tezin Konusu

Tezde hangi konu üzerinde çalışılacağı ve araştırma yapılacağı açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

2.3. Tezin Amacı ve Önemi

Tez çalışmasının niçin ve hangi maksatla yapılacağı anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır. Konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar belirtilerek, araştırmanın önemi, araştırılacak konunun bunlardan ayrılan yanları ve ilgili alana katkısı vurgulanarak açıklanmalıdır. 

2.4. Tez Çalışmasının Yöntemi

Tezin hazırlanmasında izlenecek yöntemlerin açıklandığı bilgilerden oluşur. Arşiv araştırması, kaynak taraması, saha araştırması, deneysel çalışma gibi yöntemlerden hangilerinin kullanılacağı belirtilmeli, çalışmanın özelliğine göre araştırmanın yeri, zamanı, nasıl yapılacağı, hangi araç ve materyallerin kullanılacağı açıklanmalıdır. 

2.5. Çalışma Takvimi

Tez çalışmasının her bir aşamasına ne kadar zaman ayrılacağı, yaklaşık tarihler ile belirlenmelidir.

2.6. Çalışma Planı

Tez çalışması içinde bulunacak bölümleri gösteren taslak plandır. Bu plan belirsizliğe yol açacak kadar genel ve dağınık, adayın çalışmasını sınırlayacak kadar da değişmez ve katı olmamalıdır. Bu planda en az giriş, genel bilgiler, yöntem, bulgular ve yorumlar, sonuçlar ve öneriler bölümleri ana başlıklar olarak bulunmalıdır. 

2.7. Kaynaklar

Tez önerisinde kaynaklar, bilimsel kaynak gösterme yöntemlerine uygun olarak düzenlenir. Ancak son şeklini metin yazma aşamasında alır.

ÖRNEK TEZ ÖNERİSİ için tıklayınız

Adres : Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 38039- KAYSERİ
Telefon : 0-352-4375271
Faks : (352) 437 5271
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 46007
E-Posta : fenbilen1gmail.com
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu