Araştırma Stratejisi ve Yetkinliği


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA STRATEJİSİ


Kurum politikası olarak, bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretimini dikkate alan projeler, çalışmalar teşvik edilmektedir. Erciyes Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi seçilmesiyle birlikte kurumun araştırma politikası kapsamında eğitim-öğretim dışındaki bilimsel araştırma faaliyetlerine mevcut durumu daha da üst seviyelere çıkarmak odaklı planlamalar yapılmaktadır. Stratejik plan çerçevesinde araştırma hedefleri aşağıdaki gibidir:

• Bilimsel yayın ve atıf sayısının artırılması

• İndekse giren yayın sayısının artırılması

• Proje destekli bilimsel yayınların artırılması

• Dergilere yapılan danışmanlık veya editörlük sayısının artırılması

• Etki katsayısı (impact factor) yüksek olan dergilerdeki yayın sayısının artırılması

• Her öğretim üyesinin yayın yapmasının sağlanması

• Doktora öğrenci kontenjanlarının artırılması

• Tez çalışmalarında yayın yapılabilir nitelikte çalışmaların yapılmasının sağlanması

• Yurtdışı projeler için başvuru sayısının artırılması

Enstitümüzün araştırma politikası, hedefleri, stratejisi ve öncelikli araştırma alanları paydaşlarıyla birlikte belirlenmiştir. Bunlar kurumun misyonu ile uyumlu olup, araştırma kararlarını ve etkinliklerini yönlendirir.

Araştırma yönetimine ilişkin benimsenen yaklaşımlar, motivasyon ve yönlendirme işlevinin nasıl tasarlandığı, kısa ve uzun vadeli hedeflerin net ve kesin nasıl tanımlandığı, araştırma yönetimi ekibi ve görev tanımları belirlenmiştir; uygulamalar bu kurumsal tercihler yönünde gelişmektedir. Araştırma yönetiminin etkinliği ve başarısı izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi, sosyo-ekonomik-kültürel katkısı; ulusal ve uluslararası rekabetin düzeyi, kurum paydaşlarınca bilinirliği, sürekliliği, sahiplenilmesi irdelenmektedir. Araştırma çıktılarının yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine etkisi değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.


ARAŞTIRMA YETKİNLİĞİ


Doktora derecesine sahip araştırmacı oranı, uzmanlık birikimi, araştırma hedefleri ile örtüşme konularının analizi, hedeflerle uyumu irdelenmektedir. Personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay vb. gibi sistematik faaliyetlere katılımı teşvik edilmektedir. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından tanımlanan proje destekleri sayesinde araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için imkânlar sunulmaktadır. Araştırma amaçlı olarak başka bir araştırma merkezinde belirli bir süre bulunmaya yönelik seyahatler için destek sağlanmaktadır. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıdaki gibidir:

a. Normal Araştırma Projeleri (NAP)

b. Tez Projeleri

c. Güdümlü Projeler

d. Çok Disiplinli Öncelikli Alan Projeleri (ÖNAP)

e. Sanayi İşbirliği Projeleri

f. Sempozyum Düzenleme Projeleri

Kurumlararası işbirliklerini, disiplinlerarası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. Ortak araştırma veya lisansüstü programları, araştırma ağlarına katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve kurumun hedefleriyle uyumlu iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.