Öğrenci Merkezli Öğrenme


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME, ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME


Enstitümüzde, bölümlere ait ders müfredatlarında öğrenci iş yükleri AKTS kredi sistemine göre belirlenmekte ve ders bilgi paketi sisteminde ilan edilmektedir. Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirdikleri uygulama ve stajların iş yüklerinin belirlenmesinde de AKTS kredi sistemi uygulanmakta ve programların toplam iş yüküne dâhil edilmektedir. öğrencilerin öğrenim süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarına ulaşması sağlamış, bu süreçte aktif öğrenme strateji ve yöntemleri içeren uygulamalar yürütülmektedir. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde de öğrenci merkezli ve yeterlilik temelli bir yaklaşım benimsenmektedir.

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim türleri içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı disiplinlerarası, bütünleyici, vaka/uygulama temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır.

Enstitümüz bölümlerinde yürütülen tüm dersler için yarıyıl bazında bölüm başkanlıkları tarafından ara sınav takvimi hazırlanır ve bu takvim çerçevesinde gerçekleştirilen ara sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar ilan edilen takvim içerisinde gerçekleştirilir.

Öğrenci görüşü (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet seviyesi, vb) sistematik olarak ve çeşitli yollarla alınmakta, etkin kullanılmakta ve sonuçları paylaşılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin geçerli ve güvenilir olması, verilerin tutarlı ve temsil eder olması sağlanmıştır. Öğrenci şikayetleri ve/veya önerileri için muhtelif kanallar vardır, öğrencilerce bilinir, bunların adil ve etkin çalıştığı denetlenmektedir.

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır.