Tez Önerisi Hazırlama


TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA


YASAL DAYANAK ve AMAÇ

Bu kılavuz, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12. ve 24. maddeleri ile Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35., 46. ve 51. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Üniversite üst kurullarının konu ile ilgili alacağı kararlar, bu kılavuzu değiştirmeye gerek kalmadan aynen uygulanır. Bu kılavuzun amacı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora tez önerileri ile tezlerin hazırlanması ve yazılmasında uyulacak esasları belirlemektir.


TEZİN TESLİMİ

Tezin Teslim Şekli, Teslim Sayısı ve Jüri Oluşturulması Öğrenci, tez sınav jürisinin kurulabilmesi için, tezinden yüksek lisansta 4, doktorada 6 nüshayı karton kapakla geçici olarak ciltleterek ya da uygun kapaklı veya saydam plastik dosya içinde, anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, tez savunma jüri önerisi, intihal raporu, öğrenci durum bildirim formu ile birlikte tezleri enstitü müdürlüğüne sunar. Bu amaçla gerekli Tez Teslimi ve Jüri Önerisi Formu, Öğrenci Durum Bildirim Formu WEB sayfasının Formlar kısmından temin edilebilir. Tezin jüri tarafından değerlendirilmesi ve kabul edilmesinden sonra yapılacak işlemler Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Kabul edilen tezden ciltlenmiş olarak yüksek lisans tezinden 5 adet, doktora tezinden 7 adet ilgili enstitüye teslim edilir.