Stratejik Amaç ve Hedefler


STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER


Enstitümüz misyon ve vizyonda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için uluslararası standartları göz önüne alarak lisansüstü eğitiminde ve araştırmalarında yeni ve yaratıcı yaklaşımları desteklemek ve sürekli gelişmesini sağlamak amacı üzerine kalite güvence politikalarını oluşturmakta ve izlemektedir. Enstitümüz stratejik planında amaç, hedef, strateji ve performans göstergeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK

    o Öğretim programlarının niteliğinin artırılması

    o Derslerin ve içeriklerinin sürekli güncel tutulması

    o Sanayi odaklı derslerin sayısının artırılması

    o Uygulamalı ders sayısının artırılması

    o Anlaşılabilir öğrenme kaynakları ve kolay erişilebilirlik

    o Öğretim elemanı niteliğinin artırılması ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılması

    o Uluslararası toplantılara katılımın artırılması

    o Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası projelerde görev almalarının özendirilmesi

    o Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının azaltılması

    o Öğrenci niteliğinin artırılması

    o Ulusal ve uluslararası değişim programına katılan öğrenci sayısının artırılması

    o Kişisel ve gelişimi destekleyici düzenlenen faaliyetlerin sayısının artırılması

    o Öğrencilerden geri bildirimlerin alınması ve bu sayının sürekli artırılması

2. KURUMSAL KAPASİTEYİ VE KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK

    o Eğitim ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi

    o İdari personelin gelişiminin sağlanması

    o Kurumsal kültürün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve aidiyet duygusunun artırılması

    o Akademik ve idari personele kaynaşma amaçlı düzenlenen faaliyetlerin artırılması

    o Erciyes Üniversiteli olma kültürünün güçlendirilmesine yönelik aktivitelerin artırılması.

    o Sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için ortamların oluşturulması

    o Dezavantajlı personel ve öğrenciler için enstitü binasının uygun hale getirilmesi

3. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEDE DÜNYADA İLK 500 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALMAK

    o Nitelikli araştırmacı sayısının artırılması

    o Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin artırılması

    o Disiplinler arası projelerin teşvik edilmesi

    o Tez projelerinden elde edilen yayın sayılarının artırılması

4. TOPLUMSAL HİZMET FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK

    o Toplumsal hizmetlerde katılımın artırılması

    o Farklı dernek ve topluluklarla ortak proje yürütülmesinin teşvik edilmesi

    o Toplumsal iyilik projeleri gerçekleştirilerek öğrencilerin katılımının sağlanması

    o Temizlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması

    o İdari personele ve öğrencilere daha temiz sınıflar ve lavaboların sağlanması

    o Ortak kullanım alanlarının hijyenik olmasının sağlanması

5. ÇEVREYE DUYARLI YÖNETİM-ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINI YERLEŞTİRMEK VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK