Stratejik Amaç ve Hedefler


STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER


Enstitümüz misyon ve vizyonda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için Erciyes Üniversitesi Stratejik Planını (2022-2026) ve uluslararası standartları göz önüne alarak lisansüstü eğitiminde ve araştırmalarında yeni ve yaratıcı yaklaşımları desteklemek ve sürekli gelişmesini sağlamak amacı üzerine kalite güvence politikalarını oluşturmakta ve izlemektedir. Bu doğrultuda Enstitümüz stratejik planında amaç ve hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


STRATEJİK AMAÇ - 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK

Hedef (1.1) Eğitim- öğretim programlarının niteliğini geliştirmek

Hedef (1.2) Öğrencilerin eğitim-öğretim, araştırma süreçlerine etkin katılımını arttırmak

Hedef (1.3) Öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerindeki yetkinliğini arttırmak

Hedef (1.4) Eğitim öğretim alt yapı ve erişim olanaklarını arttırmak

Hedef (1.5) Eğitim-öğretimi destekleyecek ve kişisel gelişimi sağlayacak program dışı faaliyetleri arttırmak


STRATEJİK AMAÇ - 2. AR-GE İÇERİKLİ ULUSLARARASI VE ULUSAL SIRALAMA SİSTEMLERİNDE TÜRKİYE’DEKİ KAMU ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İLK 10 ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE YER ALMAK

Hedef (2.1) Araştırma kapasitesini artırmak

Hedef (2.2) Araştırma kalitesini artırmak

Hedef (2.3) Ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerini artırmak


STRATEJİK AMAÇ - 3. YEREL/BÖLGESEL/ULUSAL/ULUSLARARASI NİTELİKTE TOPLUMSAL KATKI UYGULAMALARI GELİŞTİRMEK

Hedef (3.1) Toplumsal hizmet faaliyetlerinde memnuniyeti artırmak

Hedef (3.2) Topluma sunulan eğitim hizmetlerinin kapasite, çeşitlilik ve niteliğini artırmak

Hedef (3.3) UYGAR Merkezlerinde geliştirilen ürünlerin/hizmetlerin toplumsal katkıya dönüşümünü artırmak


STRATEJİK AMAÇ - 4. BİLİMSEL, YENİLİKÇİ, ÇEVİK VE İNSAN ODAKLI KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINDA ÖNCÜ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK

Hedef (4.1) Üniversitenin hizmet alanlarında alt yapı ve donanıma ilişkin fiziksel iyileştirmeler yapmak

Hedef (4.2) Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak

Hedef (4.3) Kurumsal aidiyeti artırmak

Hedef (4.4) Paydaşlarla iletişimi güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak

Hedef (4.5) Uluslararasılaşma performansını artırmak


STRATEJİK AMAÇ - 5. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÖNCÜ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK

Hedef (5.1) Sürdürülebilirlik ekosistemini oluşturmak ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sağlamak

Hedef (5.2) Toplumun refah seviyesini yükseltmeye yönelik uygulamaları geliştirmek ve sosyal sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetleri artırmak

Hedef (5.3) Çevre dostu üniversite faaliyetlerini artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak

Hedef (5.4) Sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyici faaliyetleri artırmak


Birimin Değerleri

  • Bilimsel etik kuralları
  • İnovatif düşünce
  • Sürekli gelişme, yaşam boyu öğrenme
  • Üretilen bilgi ve hizmette kalite
  • Katılımcı yönetim anlayışı ve paydaşların memnuniyeti
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına bağlılık
  • İfade özgürlüğünün korunması
  • Hukukun üstünlüğü, insan hakları, toplumsal değerlere saygı
  • Çevreye duyarlılık Kurum kimliğinin oluşturulması ve korunması