Sıkça Sorulan Sorular

Tez savunma sınavında başarılı olduktan sonra 30 gün içerisinde mezuniyet dilekçesi , tez inceleme onay formu ve tez kontrol formu; Anabilim Dalı başkanlığı üzerinden enstitüye gönderilerek 7 adet ciltli tezin enstitüye teslim edilmesi gereklidir.

Tez savunmasında başarılı olduğunu belgeleyen tez savunma sınav tutanaklarını 3 iş günü içerisinde EBYS üzerinden Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir.

Tez Savunma Jüri teklif formu, tez kontrol formu ve turniten (Benzerlik oran sayfası) formu, not durum belgesi, tezin özet ve içerik sayfası ile sınavın nasıl yapılacağına dair içerik yazısı ile birlikte Anabilim dalı Başkanlığı aracılığı EBYS üzerinden Enstitüye gönderilir. (metinde adı geçen belgeler web sayfamızdan temin edilebilir.)

Yüksek lisans programı öğrencilerinin tez savunma sınavında en fazla 6 (Altı) ay için süre verilebilir. Bu süre içerisinde yeniden aynı jüri ile tez savunma sınavına girilmelidir. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 50. Maddesi)

2019/2020 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren girişli öğrenciler için bu şart aranmaktadır. https://fbe.erciyes.edu.tr/belgeler/Makale-ve-Yayin-Sarti-ile-ilgili-Senato-Karari-/Erciyes-Universitesi-Fen-Bilimleri-Enstitusu/110/1194 adresinde konu ile ilgili senato kararı bulunmaktadır.

En az sekiz yarıyıl tamamlanmak üzere Uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasında iki yarıyılı tamamlayan öğrenciler Tez Savunma Sınavına girmek için başvuruda bulunabilirler.

Tez Konusu değişikliği; yeniden tez bilgi formu hazırlanarak Danışman önerisi, Anabilim Dalı Başkanlığı akademik kurul kararı ile Enstitü Müdürlüğüne iletilerek yapılır. Mezun olabilmek için en az dört yarıyıl tez çalışması ve uzmanlık alan dersleri alınması gerektiğinden Tez konusu değişikliği yapılacaksa bu süreler dikkate alınarak yapılmalıdır. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 40. Maddesi)

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran dönemini değerlendirmek üzere Haziran ayında ve Temmuz-Aralık dönemini değerlendirmek üzere Aralık ayında olmak üzere yılda iki kez rapor vermelidir.

Tez dönemine geçildikten sonra toplam 4 yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması I,II,III,IV) alınarak 240 AKTS tamamlanmalıdır Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin 360 AKTS). Bu dersler alındıktan sonra hala mezun olunmadıysa mezun olana kadar aynı dersler sırası ile alınır. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 48. Maddesi)

Yeterlik sınavında başarılı olunduktan sonra TİK üyeleri kurulur. İzleyen yarıyılda(ilk 6 ay içerisinde) tez önerisi sunma sınavına girilerek tez önerisi verilebilir. İlk altı ayda tezini sunamayan öğrenci için izleyen yarıyılda 3 ay daha süre verilebilir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 47. Maddesi)

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yeterlik sınavına en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu, en geç beşinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu ve yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 46. Maddesi

* Ders dönemini 4(Dört) yarıyılda tamamlayamayan, Bilimsel Hazırlık programını iki yarıyılda tamamlayamayan ve 12 (on iki) yarıyıl sonunda tezini teslim etmeyen öğrencilerin kaydı silinir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 45. Maddesi) * Tez izleme raporunu zamanında vermeyen ve komisyon önünde sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 48. Maddesi) * Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın iki kez girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir

Kayıt dondurmak istenilen Eğitim öğretim dönemi içerisinde ders kaydı yapılarak kayıt dönemi başladıktan itibaren 30 gün içerisinde kayıt dondurma dilekçesi ile Anabilim dalı Başkanlığı onayı ile Enstitüye iletilir. En az 1 (Bir en fazla iki (iki) yarıyıl ) boyunca( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 56. Maddesi)Kayıt dondurma işlemini nasıl yapabilirim?

• Yüksek lisans programından mezun olup doktoraya başlayanlar için; En az iki yarıyıl en fazla dört yarıyılda 60 AKTS’lik ders alınmalıdır. Doktoraya lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin 120 AKTS’lik ders tamamlanmalıdır. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 44. Maddesi) • Ders döneminde Bilimsel Araştırma ve Etik ile Seminer dersleri 60 AKTS’ nin (Lisans derecesi ile kabul edilenler için 120) içine dahil ve alınması zorunludur.( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 44. Maddesi) • Bilimsel Araştırma ve Etik dersi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmış ise doktora da alma zorunluluğu bulunmamaktadır. • Ders döneminde Tez Danışmanlığı I ve Tez Danışmanlığı II dersleri alınmak zorundadır. Doktora Yeterlilik ve Tez Önerisi Sunma dönemlerinde de alınması zorunludur. • Alınan derslerin hepsinden başarılı olunmak zorunludur. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 45. Maddesi) • Bir dönemde en fazla 45 AKTS’lik ders alınabilir.( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 44. Maddesi) • Bir öğretim üyesinden en fazla 30 AKTS’lik (4 ders) alınabilir. .( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 23. Maddesi) • Farklı anabilim dallarından en fazla 30 AKTS ders alınabilir.( Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile) • Öğrenci Farklı üniversitelerin Lisansüstü programlarından en fazla iki ders alabilir. • Ders döneminde başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir, Bu işlemi danışman yapabilir, Danışman yapamazsa Enstitüye ders değişikliği dilekçesi ile başvurularak ders değişikliği gerçekleştirilebilir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 22. Maddesi)

Tez savunma sınavında başarılı olduktan sonra 30 gün içerisinde mezuniyet dilekçesi ,tez inceleme onay formu ve tez kontrol formu Anabilim Dalı başkanlığı üzerinden enstitüye gönderilerek 5 adet ciltli tezin enstitüye teslim edilmesi gereklidir.

Tez savunmasında başarılı olduğunu belgeleyen tez savunma sınav tutanaklarını 3 iş günü içerisinde EBYS üzerinden Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir.

Yüksek lisans programı öğrencilerinin tez savunma sınavında en fazla 3 (Üç) ay için süre verilebilir. Bu süre içerisinde yeniden aynı jüri ile tez savunma sınavına girilmelidir. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 42. Maddesi)

2019/2020 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren girişli öğrenciler için bu şart aranmaktadır. https://fbe.erciyes.edu.tr/belgeler/Makale-ve-Yayin-Sarti-ile-ilgili-Senato-Karari-/Erciyes-Universitesi-Fen-Bilimleri-Enstitusu/110/1194 adresinde konu ile ilgili senato kararı bulunmaktadır.

Tez Savunma Jüri teklif formu, tez kontrol formu ve turniten (Benzerlik oran sayfası) formu, not durum belgesi, tezin özet ve içerik sayfası ile sınavın nasıl yapılacağına dair içerik yazısı ile birlikte Anabilim dalı Başkanlığı aracılı EBYS üzerinden Enstitüye gönderilir. (metinde adı geçen belgeler web sayfamızdan temin edilebilir.)

En az dört yarıyıl tamamlanmak üzere Uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasında iki yarıyıl geçiren ve 120 AKTS’yi tamamlayan öğrenciler Tez Savunma Sınavına girmek için başvuruda bulunabilirler.

Tez Konusu değişikliği; yeniden tez bilgi formu hazırlanarak Danışman önerisi, Anabilim Dalı Başkanlığı akademik kurul kararı ile Enstitü Müdürlüğüne iletilerek yapılır. Mezun olabilmek için en az iki yarıyıl tez çalışması ve uzmanlık alan dersleri alınması gerektiğinden Tez konusu değişikliği yapılacaksa bu süreler dikkate alınarak yapılmalıdır. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 40. Maddesi)

Tez döneminde ilk seferde “ Tez Çalışması I” ve “Uzmanlık alan dersi I” ikinci seferde ““ Tez Çalışması II” ve “Uzmanlık Alan Dersi II” dersleri alınmalıdır. Bu dersler alındıktan sonra hala mezun olunmamışsa mezun olana kadar aynı dersler sıra ile alınır. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 40. Maddesi)

60 AKTS tamamlanır (Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dahil) ve not durum belgesinde tüm derslerden başarılı olduğunu belgeleyen öğrenci, Tez öneri Formunu anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile izleyen yarıyıl başlangıcına kadar Enstitüye bildirir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 40. Maddesi)

Kayıt dondurmak istenilen Eğitim öğretim dönemi içerisinde ders kaydı yapılarak kayıt dönemi başladıktan itibaren 30 gün içerisinde kayıt dondurma dilekçesi ile Anabilim dalı Başkanlığı onayı ile Enstitüye iletilir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 56. Maddesi)

Ders dönemini 4(Dört) yarıyılda tamamlayamayan, Bilimsel Hazırlık programını iki yarıyılda tamamlayamayan ve 6 (Altı) yarıyıl sonunda tezini teslim etmeyen öğrencilerin kaydı silinir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 30. Maddesi)

Yüksek lisansta 6(Altı) yarıyıl, doktora da 12 (On iki) yarıyıldır. Yüksek lisans ve doktora programlarında azami öğrenim süreleri ne kadardır?

• En az iki yarıyıl en fazla dört yarıyılda 60 AKTS’lik ders alınmalıdır. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 39. Maddesi) • Ders döneminde Bilimsel Araştırma ve Etik ile Seminer dersleri 60 AKTS’ nin içine dahil ve alınması zorunludur.( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 39. Maddesi) • Tez Danışmanlığı I ve Tez Danışmanlığı II dersleri de zorunludur ve ders döneminde alınır. • Alınan derslerin hepsinden başarılı olunmak zorunludur. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 38. Maddesi) • Bir dönemde en fazla 45 AKTS’lik ders alınabilir.( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 39. Maddesi) • Bir öğretim üyesinden en fazla 30 AKTS’lik (4 ders) alınabilir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 23. Maddesi) • Farklı anabilim dallarından en fazla 30 AKTS ders alınabilir.( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 22. Maddesi) • Öğrenci Farklı üniversitelerin Lisansüstü programlarından en fazla iki ders alabilir. • Ders döneminde başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir, Bu işlemi danışman yapabilir, Danışman yapamazsa Enstitüye ders değişikliği dilekçesi ile başvurularak ders değişikliği gerçekleştirilebilir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 22. Maddesi)

Herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı bulunmak şartı ile özel öğrenci başvurusu kabul edilir. ( Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 16. Maddesi)

En az 30 AKTS lik ders alarak bilimsel hazırlık dönemi tamamlanabilir. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 15. Madde)

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 15. Maddesinde belirlendiği gibi Bazı Anabilim Dalları kendi alanları dışında mezun olanlar için kontenjan belirler, en az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyılda bilimsel hazırlık dönemini tamamlayarak ders dönemine geçilir. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 15. Madde)

Kayıtlar bittikten sonra kayıt yaptıran öğrenciler OBİSİS adlı programı kullanarak TC Kimlik numaraları ile giriş yapıp şifremi bilmiyorum diyerek kayıt oluştururlar ve ders kaydı dahil birçok işlemini buradan gerçekleştirmektedirler.

Azami süreler içerisinde harç ücreti bulunmamaktadır. Yüksek lisans programında azami öğrenim süresi olan 4(Dört) yarıyıl doktora için 8(Sekiz) yarıyılı dan sonra öğrenim ücreti ödenir. Bunun dışında başka bir programda (Lisans, Ön lisans, Açık öğretim ) kayıtlı iseniz de öğrenim ücreti ödemek gerekmektedir. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 20. Madde)

Kayıtlı öğrenciler için sistem üzerinden düzenli olarak öğrencilerin kayıt bilgi raporları ilgili kuruma bildirilir. Yeni kayıt olan öğrencinin herhangi bir talepte bulunmasına gerek yoktur, Problem yaşıyorsa dilekçe ile (fenbilen.erciyes.edu.tr) adresine başvurabilir.

Yatay Geçiş başvuruları Enstitümüz web sayfasında duyurularak genelde Güz yarıyılı için kabul edilmektedir. Başvuru için ayrıntılı bilgi ilanımızda yer almaktadır.

Daha önceden ilgili dönemin öğrenci alım ilanında belirlenen tarihlerde uzaktan kesin kayıtlar yapılmaktadır.

Kesin kayıtlar bittikten sonra kayıt hakkını kullanmayan adaylara göre yedek adaylara sıra gelebilmektedir. Programlara göre boş kalan yedek kontenjan ilanı https://fbe.erciyes.edu.tr/ adresinde yayınlanmaktadır.

Başvuru sonuçları ilanda belirtilen tarihler dikkate alınarak https://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr/ adresinden Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre yüzdeler belirlenip başarı sıralamasına göre duyurulmaktadır.

Yabancı uyruklu adaylar için belge teslimi istenmektedir. (Belge teslimi şahsen veya noter onaylı vekalet ile yapılabilir.

Posta aracılığı ile başvuru yapılamamaktadır

Doktora ve yüksek lisans programlarına başvurmak için Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 12. Maddesine göre başvuru yapabilmek için ilgili alanda lisans veya yüksek lisasn programından mezun olmak ve ALES’ten az 55 puan ve Doktora programları için Yabancı dil 55 puan şartı aranmaktadır. Yüksek Lisans öğrencisi olmak için dil puanı şartı bulunmamaktadır. Yüksek lisans için Dil puanı var ise %20 olarak hesaplamaya dahil edilmektedir. (Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 12. Madde)

Başvuru ile ilgili ayrıntılı ilan yılda iki kere olmak üzere; Güz yarıyılı için Temmuz-Ağustos ayında ve bahar yarıyılı için Ocak-Şubat aylarında https://fbe.erciyes.edu.tr/ adresinde yayınlanmaktadır.