7417 Sayılı Öğrenci Affı Duyurusu

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. madde gereğince, af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 07.11.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Enstitümüze şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Af Başvuru Dilekçesi ve dilekçede belirtilen Gerekli Evraklarla (Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi) birlikte başvuru şahsen veya noter onaylı vekalet ile yapılması gerekmektedir. Eksik ve imzasız evraklı başvurular geçersiz sayılacaktır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde (Askerlik İşlemleri Başvuru Formu) Enstitümüze başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir.

07.11.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapmayanlar ilgili kanun hükmünden yararlanamayacaktır.

Başvuruların değerlendirilerek verilecek öğrencilik hakları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek ilkelere göre yapılacak olup, 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılında öğrenime başlayacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi

05.07.2022   (04.07.2022 tarihi ve öncesi ilişiği kesilenler başvuru yapabilir.)

Başvuru Bitiş Tarihi
07.11.2022 (mesai bitimine kadar)
Askerde Olanlar İçin Başvuru Başlangıç Tarihi
Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.
* Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.


GEÇİCİ MADDE 83 uyarınca Af Başvurusu Yapabilecekler;

04.07.2022 tarihi ve öncesi Enstitümüz Lisansüstü programlarından kendi istekleri ile kaydını sildirenler,

• Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı iken Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri uyarınca (başarısızlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması vb. nedenlerle) ilişikleri kesilen tüm öğrenciler,

• Enstitümüzde herhangi bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanmış olup, kayıt yaptırmayan adaylar.


GEÇİCİ MADDE 83 uyarınca Af Başvurusu Yapamayacaklar;

• Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),

• İşkence suçundan (madde 94 ve 95),

• Eziyet suçundan (madde 96),

• Cinsel saldırı (madde 102),

• Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

• Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile;

• Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler,

• 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar,

• Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

7417 Sayılı Kanun Maddesi için TIKLAYINIZ.

7417 Sayılı Kanun Uygulama İlkeleri için TIKLAYINIZ.