Kalite Güvencesi


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE GÜVENCESİ


EĞİTİM VE ÖĞRETİM; ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME; TOPLUMSAL KATKI VE YÖNETİM POLİTİKALARI

Kalite yönetim sürecinin en önemli girdileri hem iç paydaşlardan hem de dış paydaşlardan alınan geri beslemeler ve bilgi paylaşımları ile Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme aşamaları göz önüne alınarak süreçler yönetilmektedir. Planlama temel olarak sürecin nasıl olması gerektiğini açıklarken, sürecin kimler tarafından, ne zaman ve nasıl yönetileceğini ve yapılacağını belirler. Uygulama aşaması planlamanın gerçekleştirilmesi ve gözlem sürecini kapsar. Değerlendirme evresi ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağını açıklarken planlama aşamasında belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiği belirlenir. İyileştirme aşaması ise işlerin ve süreçlerin nasıl geliştirileceğini tanımlamaktadır. Eğitim öğretim süreçlerinde Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al (PUKÖ) döngüsü kullanılır. Eğitim programlarının geliştirilmesi için ders program çıktıları belirlenmemişse eğitim program çıktılarının belirlenmesi, eğitim program çıktıları belirlenmişse mevcut ihtiyaç, talep ve eğitim amaçları doğrultusunda güncellenmesi gerekmektedir. Eğitim amaçlarının belirlenmesinde hem iç hem de dış paydaşların görüş, öneri, istek ve talepleri göz önüne alınır. Görüşlerin alınması yüz yüz görüşmelerle sağlanır. Ayrıca Erciyes Üniversitesi ve Fen Bilimleri Enstitüsünün özgörüş ve özgörevleri de göz önüne alınır. Elde edilen veriler ışığında paydaşların istek ve önerilerine cevap verebilecek şekilde eğitim amaçları oluşturulur.


İÇ KALİTE GÜVENCESİ


Kalite Komisyonu

Enstitümüzün Kalite Komisyonunun süreç ve uygulamaları tanımlıdır, kurum çalışanlarınca bilinir. Komisyon iç kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol alır, program akreditasyonu süreçlerine destek verir. Komisyon gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçlarını değerlendirir. Bu değerlendirmeler karar alma mekanizmalarını etkiler.

İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı)


Kalite komisyonu her türlü kalite hizmetlerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi maksadıyla oluşturulmuştur. Temel görevi Enstitü genelinde kalite yönetim sürecinin aşamalarının birimler genelinde uygulanmasını sağlayarak programların amaçlarının Enstitümüz vizyon, misyon ve stratejik planına uygun olarak geliştirmesini sağlamak, iç kontrol sistemini oluşturularak programların değerlendirilmesinden sorumludur. Temel olarak iç kalite güvencesi süreci Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme aşamalarından oluşmaktadır.

Planlama: Planlama aşamasında ‘süreç nasıl olmalıdır?’ sorusu cevaplanır. Enstitümüzde yer alan her bir program için eğitim-öğretim amaçlarının tanımlanıp tanımlanmadığını, bunların enstitü ve bölümün görev ve vizyonuna uygun olup olmadığı, amaçların belirlenmesinde paydaşların ihtiyaçların göz önüne alınıp alınmadığı kontrol edilir. Enstitümüzde yer alan her bir programın eğitim-öğretim amaçlarını ve program yeterlilikleri ve çıktılarını destekleyen bir müfredatı/öğretim programı olmalıdır. Müfredatta yer alan dersler içerikleri, tanımları, kredileri, kaynak kitapları, iş yükleri ve ön koşulları ile birlikte bilgilenmek isteyenler için bölümlerin web sayfasında yayınlanır.

Değerlendirme: Değerlendirme aşaması ‘hangi ortamda, kimlerin katılımı, sorumluluğu ile ne zaman, nasıl ölçülecek?’ sorusunu cevaplar. Bu süreç yardımıyla eğitim-öğretim amaçlarına ulaşıldığı kanıtlanmalıdır.

Geliştirme: Geliştirme / İyileştirme aşaması ‘nasıl geliştirilip iyileştirilecek; alınan veri / görüş kalite geliştirme adına nasıl kullanılacak?’ sorusunu cevaplar. Geliştirme aşamasında programın eğitim amaçları ve çıktılarının sağlanma düzeyini Enstitümüzün stratejik planlarına göre geliştirecek sürekli ve sistematik bir iyileştirme planı oluşturmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda gerekli görüldüğü takdirde program amaçlarının ve çıktılarının değiştirilmesi ve geliştirilmesi değerlendirilir.

Liderlik ve kalite güvencesi kültürü

Rektörün ve süreç liderlerinin kalite güvencesi bilinci, sahipliği ve kurum iç kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasına liderlik etmesi gelişmiş düzeydedir. Aynı şekilde birimlerde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Kurumsal süreklilik ve nasıl çalıştığı, deneyim birikimlerinin oluşma hızı, kalite kültürü geliştirme hızı takip edilmekte ve irdelenmektedir. Geri bildirim, izleme, içselleştirme fırsatları ve üst yönetimin bunlara katkısı sürekli değerlendirilmektedir.